Статут Спілки громадських організацій

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»
Міністерством юстиції України
Наказ від 19.11.2009 р. № 2199/5
Свідоцтво № 3228
Директор Департаменту легалізації та регулювання діяльності бюро кредитних історій
О. М. Семьоркіна
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними Зборами Спілки громадських організацій «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
Протокол №1 від «27» жовтня 2009 р.

СТАТУТ

Спілки громадських організацій
«Асоціація земляцьких організацій
«Рада земляцтв областей та регіонів України»

м. Київ - 2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спілка громадських організацій «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України», надалі за текстом -«Асоціація», є всеукраїнською добровільною недержавною неприбутковою спілкою громадських організацій, яка створюється з метою тісної взаємодії та співпраці громадських організацій (надалі - земляцтв), для більш ефективного здійснення ними своїх повноважень, зазначених у статутах.

1.2. Асоціація має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.3. Асоціація діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів, обов'язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно із основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

1.4. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством України, цим статутом, а також рішеннями, прийнятими керівними органами Асоціації.

1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Асоціація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в порядку, встановленому чинним законодавством. Символіка Асоціації реєструється у встановленому порядку.

1.6. Діяльність Асоціації не суперечить статутам громадських організацій, які в неї входять.

1.7. Асоціація, на підставі відповідних угод, співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян України, підприємствами, організаціями та установами. Рішення керівних органів Асоціації, видані в межах її компетенції, обов'язкові для виконання всіма її членами.

1.8. Офіційна назва Асоціації:

- українською мовою: Спілка громадських організацій «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»;

- російською мовою: Союз общественных организаций «Ассоциация земляческих организаций «Рада землячеств областей и регионов Украины»; Скорочене найменування Асоціації:

- українською мовою: СГО «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»;

- російською мовою: СОО «Ассоциация земляческих организаций «Рада землячеств областей и регионов Украиньї».

З моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на використання своєї назви.

1.9. Місцезнаходження: м. Київ, Броварський проспект, буд. 15 (літера А).

1.10. Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов'язаннями Асоціації, а Асоціація в свою чергу не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій та Держави.

Створення в Асоціації фракцій за політичними ознаками не допускається.

1.11. Діловодство Асоціації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.12. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, добровільності, рівноправності її членів, відкритості й демократичності.

1.13. Асоціація самостійно, згідно цього Статуту, визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної діяльності для досягнення мети.

1.14. Діяльність Асоціації є гласною, інформація про діяльність організації публікується регулярно у порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством.

1.15. На штатних працівників Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Асоціації є об'єднання громадських організацій та координація їх діяльності задля захисту спільних інтересів, сприяння розвитку земляцького руху в Україні та за її межами, соціально-економічного та культурного розвитку держави.

2.2. Відповідно до чинного законодавства основними завданнями Асоціації є:

- координація зусиль земляцтв - своїх членів у різних сферах діяльності;

- збереження і збагачення традицій історико-культурної спадщини усіх регіонів України;

- зміцнення зв'язків земляцтв з рідним краєм;

- налагодження ділових контактів з органами державної влади України та органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, іншими установами та засобами масової інформації;

- розширення національних та міжнародних зв'язків для реалізації цілей земляцтв;

- сприяння створенню механізмів реалізації ініціатив земляцьких об'єднань;

- організація заходів для реалізації та захисту інтересів членів земляцтв;

- пошук найбільш перспективних та ефективних методів роботи;

- пропаганда своїх ідей та цілей.

2.3. Для виконання статутних мети та завдань Асоціація у порядку, передбаченому чинним законодавством, здійснює наступну діяльність:

- представляє інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, засобах масової інформації, громадських організаціях;

- інформує органи державної влади, громадськість про проблеми земляцького руху, а також про прийняті Асоціацією рішення та заходи;

- готує рекомендації з питань подальшого розвитку земляцького руху, захисту прав та законних інтересів земляцтв, збереження національних та культурних традицій, а також реалізує заходи по втіленню в життя своїх рекомендацій;

- надає консультативно-експертну та іншу допомогу своїм членам;

- здійснює інформаційну та іншу діяльність, не заборонену законом;

- організовує спільні заходи;

- створює постійні та тимчасові робочі групи відповідно до напрямків своєї діяльності;

- розглядає та приймає рішення щодо відзначення членів земляцтв, визначних діячів нагородами Асоціації;

- залучає спонсорів для проведення заходів Асоціації;

- затверджує графік поквартальної презентації земляцтв регіонів України;

- створює (засновує) підприємства, установи, організації.

3. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація будується на засадах колективного членства громадських організацій відповідно до законодавства.

3.1.1. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації (далі - земляцтва), зареєстровані в установленому законодавством порядку, що визнають мету, завдання та Статут Асоціації, сприяють їх реалізації та підтримують Асоціацію матеріально (сплачують членські внески чи іншим чином) та/або своєю участю у її діяльності.

При прийнятті рішення щодо членства в Асоціації, Асоціація керується інтересами земляцтв.

Членство в Асоціацію оформляється Координаційним комітетом протягом п'яти днів після рішення Загальних Зборів.

Прийом членів здійснюється за рішенням Зборів Асоціації на підставі рішення керівного органу громадської організації, яка бажає вступити до складу Асоціації. Рішення про прийняття до Асоціації вважається затвердженим, якщо за нього проголосували 2/3 членів Асоціації.

Члени Асоціації реалізують свої права та обов'язки через своїх Представників. Члени Асоціації самостійно визначають представника свого земляцтва в Асоціації (далі - Представник), про що надають письмову інформацію Голові Асоціації.

3.1.2. Члени Асоціації мають рівні права та обов'язки.

3.1.3. Керівник земляцтва, у випадку відсутності обраного уповноваженим органом земляцтва Представника може приймати участь у засіданнях статутних органів Асоціації з правом голосу.

3.1.4. У випадку участі в засіданні статутних органів Асоціації одночасно керівника земляцтва і Представника, право голосу має тільки один з них, а саме - керівник земляцтва.

3.1.5. У випадку грубого порушення Представником земляцтва Статуту Асоціації, норм ділової етики, невиконання ним своїх обов'язків, Голова Асоціації може звернутись до відповідного земляцтва з проханням про заміну Представника.

3.1.6. Заміна Представника в Асоціації здійснюється за рішенням відповідного земляцтва.

3.2. Вихід Земляцтва з Асоціації проводиться у випадках:

- добровільного виходу земляцтва з Асоціації шляхом подачі до Координаційного комітету відповідного рішеьшя;

- припинення діяльності члена Асоціації, як юридичної особи;

- виключення з членів Асоціації за рішенням 2\3 від кількості членів Асоціації на Загальних Зборах Асоціації у разі:

а) порушення вимог Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів;

б) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Асоціації, спричинили погіршення її іміджу (репутації);

в) припинення участі члена у практичній діяльності Асоціації.

3.3. Відмова прийняти в члени Асоціації та рішення про виключення з членів Асоціації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Зборах для перегляду Зборами свого попереднього рішення.

3.4. Права і обов'язки членів Асоціації.

3.4.1. Члени Асоціації мають право:

а) вносити на обговорення Загальними Зборами та іншими статутним органами Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті рішень статутними органами Асоціації з усіх питань діяльності Асоціації;

б) одержувати методичну, організаційну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до статутної діяльності;

в) обирати та бути обраним до керівні органи Асоціації;

г) мати право голосу при прийнятті рішень Загальними Зборами;

д) вносити пропозиції щодо організації роботи Асоціації та її робочих органів;

є) отримувати необхідну інформацію про роботу Асоціації;

ж) бути членом інших об'єднань громадян;

з) вийти зі складу Асоціації.

3.4.2. Члени Асоціації зобов'язані:

а) дотримуватись Статуту Асоціації;

б) виконувати рішення керівних органів Асоціації;

в) сплачувати вступний та щоквартальний членські внески;

г) брати активну учать у досягненні цілей і завдань Асоціації;

д) надавати необхідну допомогу статутним органам Асоціації та її членам у виконанні Статутної діяльності;

є) сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації та піклуватись про її діловий імідж;

ж) всебічно пропагувати цілі Асоціації.

3.5. При виході (виключенні) члена Асоціації з її складу матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Асоціації, не повертаються.

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

4.1. Асоціація має такі статутні органи:

4.1.1. Загальні Збори Асоціації;

4.1.2. Координаційний комітет Асоціації;

4.1.3. Ревізійна комісія Асоціації.

4.2. Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації.

Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на квартал. Рішення про скликання чергового засідання Загальних зборів приймається Координаційним комітетом, а позачергових - Координаційним комітетом або на вимогу не менш, як 1/3 членів Асоціації.

Рішення Координаційного комітету про скликання Загальних зборів, проект порядку денного оголошується членам Асоціації не пізніше, як за тиждень до дати проведення Загальних Зборів. 4.2.1. Компетенція Загальних Зборів членів Асоціації включає:

- затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього;

- затверджують порядок денний Загальних Зборів;

- визначають основні напрями діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;

- вирішують питання про прийняття в члени Асоціації, вихід з Асоціації, приймають рішення про виключення із членів Асоціації;

- формують Координаційний комітет Асоціації та обирають його членів;

- обирають Голову Асоціації;

- обирають голову та членів Ревізійної комісії;

- розглядають та затверджують звіт Координаційного комітету, Ревізійної комісії;

- встановлюють розміри вступного та щоквартальних членських внесків;

- приймають рішення про заснування засобів масової інформації;

- затверджують поквартальні графіки презентації досягнень земляцтва;

- затверджують тимчасового координатора;

- затверджують річний бюджет Асоціації;

- здійснюють реалізацію права власності на майно та кошти Асоціації;

- приймають рішення про припинення Асоціації.

У разі необхідності, Загальні Збори також розглядають та вирішують будь-які інші питання діяльності Асоціації.

4.2.2. Загальні Збори Асоціації можуть делегувати Координаційному комітету вирішення окремих питань діяльності Асоціації, крім питань, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів, передбачених пунктом 4.2.4 статуту.

4.2.3. Загальні Збори Асоціації обирають Головуючого Загальних Зборів та Секретаря Загальних Зборів.

4.2.4. Рішення про припинення діяльності Асоціації, затвердження її Статуту та внесення змін і доповнень до нього, є виключною компетенцією Загальних Зборів і приймається не менш ніж 2/3 голосів, присутніх на Загальних Зборах членів Асоціації. Рішення про прийняття в члени Асоціації та про виключення з неї приймається 2/3 голосів членів Асоціації.

З інших питань Загальні Збори приймають рішення простою більшістю голосів.

4.2.5. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться на вимогу 1/3 повноважних представників членів Асоціації.

4.2.6. Загальні Збори правомочні приймати рішення за умови присутності на них більше половини представників від загальної чисельності членів Асоціації.

4.2.7. Рішення Загальних Зборів оформлюється протоколом. Протокол Загальних Зборів підписується Головуючим та Секретарем Загальних Зборів і передається Координаційному комітету Асоціації.

4.3. Координаційний комітет Асоціації.

4.3.1. У період між засіданнями Загальних Зборів вищим керівним органом Асоціації є Координаційний комітет, який приймає рішення з усіх питань, що не входять до компетенції Загальних Зборів.

Рішення про скликання Координаційного комітету, порядок денний, дату проведення засідань приймає Голова, про що оголошується не пізніше, як за 5 днів до засідання. При необхідності, за згодою членів Координаційного комітету, засідання може бути скликане в коротший термін. Координаційний комітет також скликається на вимогу 1/3 його членів.

Формування Координаційного комітету.

Кількісний та персональний склад Координаційного комітету затверджується Загальними Зборами. До членів Координаційного комітету входять:

а) за посадами:

- Голова Асоціації;

- Заступник Голови Асоціації - представник земляцтва - координатора на час презентації досягнень цього земляцтва;

б) Загальними Зборами обираються інші члени Координаційного комітету.

4.3.2. Голова Асоціації (Голова Координаційного комітету Асоціації).

4.3.3. Голова представляє інтереси Асоціації в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, громадських організаціях. В своїй роботі Голова керується цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів і Координаційного комітету Асоціації.

Голова Асоціації обирається таємним голосуванням Загальними Зборами з числа повноважних представників членів Асоціації. Рішення про обрання або звільнення з посади Голови вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Загальних Зборів.

Голова обирається строком на два роки. Питання про дострокові перевибори Голови Асоціації може бути поставлене самим Головою, Координаційним комітетом або з ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації.

Голова проводить діяльність на громадських засадах.

Голова Асоціації:

- формує штатний апарат Асоціації;

організовує роботу Координаційного комітету та виконання рішень Загальних Зборів, Координаційного комітету;

приймає рішення з питань діяльності Асоціації, що не є виключною компетенцією Загальних Зборів та Координаційного комітету;

скликає Координаційний комітет, організовує підготовку матеріалів на засідання Загальних Зборів, Координаційного комітету;

організовує дієву співпрацю з земляцтвом - координатором, яке презентує свою - діяльність в даний момент;

підписує рішення Загальних Зборів, Координаційного комітету, підписує договори, угоди та інші документи Асоціації;

має право підпису організаційних та фінансових документів;

вносить на розгляд Координаційному комітету кандидатури керівників секцій Асоціації.

4.3.4. Заступник Голови Асоціації:

- працює на громадських засадах;

- є представником земляцтва - координатора, яке в даний час презентує свою роботу;

- змінюється, як правило, один раз на три місяці з передачею своїх повноважень Представникові земляцтва - координатора, яке буде проводити презентацію земляцтва на наступні три місяці;

- є координатором науково-методичних, консультативних структур Асоціації;

- виконує функції Голови на час відсутності останнього;

- діє без доручення від імені Асоціації в питаннях, пов'язаних з презентацією досягнень земляцтва-координатора;

- розробляє проект плану презентаційних заходів земляцтва, в яких зазначається перелік питань, форма, строки і порядок їх проведення та сприяє їх виконанню;

- порядок припинення повноважень заступника Голови визначається Загальними Зборами.

4.3.5. Питання про дострокове припинення повноважень заступника Голови Асоціації може бути поставлене Головою, Координаційним комітетом Асоціації або з ініціативи 1/3 повноважних представників Асоціації,

4.3.6. Строк повноважень Голови та членів Координаційного комітету - 2 роки.

4.3.7. Компетенція Координаційного комітету Асоціації:

- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів;

- виступає від імені Асоціації перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями;

формує основні напрями роботи та проекти програм діяльності Асоціації;

звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами Асоціації; вирішує поточні питання діяльності Асоціації;

приймає рішення про дату проведення чергового засідання Загальних Зборів Асоціації, про порядок денний;

призначає керівників секцій, науково-методичних, консультативних органів Асоціації, заслуховує їх звіти;

затверджує інструкцію про порядок сплати вступного та членських внесків для членів Асоціації;

надає постійну допомогу тимчасовому координатору. 4.3.8. Засідання Координаційного комітету вважається правомочним у разі присутності більшості його членів. Рішення Координаційного комітету приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Засідання Координаційного комітету проводиться в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

4.4. Ревізійна комісія Асоціації.

4.1. Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами в кількості 3-х чоловік.

4.2. Комісія підзвітна тільки Загальним Зборам Асоціації.

4.3. Комісія діє на підставі Положення, що затверджується Загальними Зборами.

4.4. До складу Ревізійної комісії входять: Голова Ревізійної комісії; Члени Ревізійної комісії. 4.4.1. Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації обираються терміном на 5 (п'ять) років:

- здійснює керівництво діяльністю Ревізійної комісії, головує на її засіданнях;

- визначає напрями роботи Ревізійної комісії згідно цього Статуту. Голова Ревізійної комісії має право брати участь в засіданні Координаційного комітету з правом дорадчого голосу.

4.5. Секції Асоціації.

4.5.1. Рішення про утворення Секцій та призначення їх керівників приймається Координаційним комітетом Асоціації з подальшим затвердженням Загальними Зборами.

4.5.2. Секції діють на підставі положень, що затверджуються Координаційним комітетом Асоціації.

4.5.3. Засідання Секцій проводиться по мірі необхідності.

5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація набуває права власності на кошти та майно, що передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, а також придбане за рахунок власних коштів, чи інших доходів, з урахуванням обмежень встановлених п. 7.11.3 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

5.2. У власності Асоціації можуть бути нерухомість, інтелектуальна власність, фінансові зобов'язання, цінні папери, майно тощо, необхідні для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Асоціації є:

- членські та інші внески членів Асоціації, що сплачуються у відповідності з рішенням відповідних органів Асоціації;

- добровільні надходження від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних;

- кошти та майно, отримані від господарської, фінансової та громадської діяльності підприємств та організацій, заснованих Асоціацією згідно чинного законодавства.

5.4. Закріплене за Асоціацією майно належить їй на праві власності. Асоціація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

5.5. Для забезпечення виконання своїх статутних цілей і завдань члени Асоціації сплачують вступний та щоквартальні внески, розмір яких встановлюється Загальними Зборами.

5.7. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, посадових осіб, інших юридичних осіб, а члени асоціації не відповідають за зобов'язання Асоціації.

5.8. Кошти Асоціації асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентарю, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

5.9. Асоціація, створені нею підприємства і організації зобов'язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність в установленому законодавством порядку, формувати та вести архів.

Обов'язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на головного бухгалтера, що призначається Головою Асоціації.

5.10. Кошти та майно Асоціації, в тому числі під час ліквідації, не можуть розподілятися між її членами, а використовуються тільки для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду можуть спрямовуватись в доход держави, або передаватись іншій неприбутковій організації.

6. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

Асоціація може засновувати або вступати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

У разі, якщо Асоціація стане членом міжнародної організації або іншим шляхом поширить свою діяльність на територію іноземної держави, вона зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для реєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, або ліквідації.

7.1.2. Питання, пов'язані зі злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Асоціації, вирішуються Загальними Зборами.

7.1.3. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що утворюється Загальними Зборами, які прийняли рішення про ліквідацію або за рішенням суду.

7.1.4. У разі ліквідації Асоціації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами Асоціації.

8.2. Зміни до статуту підлягають обов'язковій реєстрації.

* * * * *