Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами

Спілки громадських організацій

«Асоціація земляцьких організацій

«Рада земляцтв областей та регіонів України»

Протокол №6/16

від «30» вересня 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ

«АСОЦІАЦІЯ ЗЕМЛЯЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

«РАДА ЗЕМЛЯЦТВ ОБЛАСТЕЙ

ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

НОВА РЕДАКЦІЯ

ідентифікаційний код 36861434

Київ – 2016  рік

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська спілка «Асоціація земляцьких організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України», надалі – «Асоціація», є всеукраїнською добровільною недержавною, непідприємницькою громадською спілкою, яка створюється з метою тісної взаємодії та співпраці громадських об’єднань, надалі – «земляцтв», для більш ефективного здійснення ними своїх повноважень, зазначених у статутах.

1.2. Асоціація має всеукраїнський статус та поширює свою діяльність на всю територію України.

1.3. Асоціація діє на засадах добровільності, колективізму, рівноправності її членів, обов’язковості рішень органів вищого рівня для органів нижчого рівня, самоврядування, відкритості, законності та гласності. Вона вільна у виборі напрямів своєї діяльності згідно з основною метою та завданнями, визначеними цим Статутом.

1.4. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», чинним законодавством України, цим статутом, а також рішеннями, прийнятими керівними органами Асоціації.

1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку. Асоціація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, відкриває рахунки у національній та іноземній валюті в порядку, встановленому чинним законодавством. Символіка Асоціації реєструється у встановленому порядку.

1.6. Діяльність Асоціації не суперечить статутам громадських об’єднань, які в неї входять.

1.7. Асоціація, на підставі відповідних угод, співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян України, підприємствами, організаціями та установами. Рішення керівних органів Асоціації, видані в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма її членами.

1.8. Офіційне найменування Асоціації.

1.8.1. Повне найменування Асоціації

– українською мовою: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «АСОЦІАЦІЯ ЗЕМЛЯЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «РАДА ЗЕМЛЯЦТВ ОБЛАСТЕЙ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»;

– англійською мовою: PUBLIC UNION «ASSOCIATION OF COMPATRIOTIC ORGANIZATIONS «COUNCIL OF COMPATRIOTIC OF OBLASTS AND REGIONS OF UKRAINE»;

1.8.2. Скорочене найменування Асоціації

– українського мовою: ГС «АСОЦІАЦІЯ ЗЕМЛЯЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ «РАДА ЗЕМЛЯЦТВ ОБЛАСТЕЙ ТА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»;

– англійською мовою: PU «ASSOCIATION OF COMPATRIOTIC ORGANIZATIONS «COUNCIL OF COMPATRIOTIC OF OBLASTS AND REGIONS OF UKRAINE».

3 моменту державної реєстрації Асоціація має виключне право на використання своєї назви.

1.9. Місцезнаходження: 02002, місто Київ, Броварський  проспект, буд. 15.

1.10.    Держава, її органи та будь-які інші підприємства, установи, організації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, а Асоціація, в свою чергу, не відповідає за зобов’язаннями Держави, її органів та будь-яких інших підприємств, установ, організацій.

1.11.    Діловодство Асоціації здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

1.12.    Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності, є непідприємницькою  організацією, основною метою якої не є отримання прибутку.

1.13. Асоціація самостійно визначає умови членства, структуру, порядок управління, створює власну матеріальну та соціально-культурну базу для здійснення своєї статутної діяльності.

1.14. Діяльність Асоціації є гласною. Інформація про діяльність організації публікується по мірі надходження у порядку та обсягах, передбаченому чинним законодавством.

1.15. На штатних працівників Асоціації поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення та соціальне страхування.

  1. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1.    Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання громадських організацій та координація їх діяльності для захисту спільних інтересів, сприяння розвитку земляцького руху в Україні та за її межами, соціально-економічного та культурного розвитку держави.

2.2.    Відповідно до чинного законодавства основними цілями та напрямами діяльності Асоціації є:

2.2.1.  координація зусиль земляцтв – членів Асоціації  у різних сферах діяльності;

2.2.2. збереження і збагачення традицій, історико-культурної спадщини усіх регіонів України;

2.2.3. зміцнення зв’язків земляцтв з рідним краєм;

2.2.4. налагодження ділових контактів з органами державної влади України та органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями, іншими установами та засобами масової інформації;

2.2.5. розширення національних та міжнародних зв’язків для реалізації цілей земляцтв;

2.2.6. сприяння створенню механізмів реалізації ініціатив земляцьких об’єднань;

2.2.7. організація заходів для реалізації та захисту інтересів членів земляцтв;

2.2.8. пошук найбільш перспективних та ефективних методів роботи;

2.2.9. пропаганда своїх ідей та цілей.

2.3.    Для виконання статутних мети та цілей Асоціація у порядку, передбаченому чинним законодавством, здійснює наступну діяльність:

2.3.1. представляє інтереси членів Асоціації в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших установах, засобах масової інформації, громадських організаціях;

2.3.2. інформує органи державної влади, громадськість про проблеми земляцького руху, а також про прийняті Асоціацією рішення та заходи;

2.3.3. готує рекомендації з питань подальшого розвитку та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації, збереження національних та культурних традицій, а також реалізує заходи по втіленню в життя своїх рекомендацій;

2.3.4. надає консультативно-експертну та іншу допомогу членам Асоціації;

2.3.5. здійснює інформаційну та іншу діяльність, не заборонену законом;

2.3.6. організовує спільні заходи;

2.3.7. створює постійні та тимчасові робочі групи відповідно до напрямів своєї діяльності;

2.3.8. розглядає та приймає рішення щодо відзначення членів земляцтв, визначних діячів нагородами Асоціації;

2.3.9. залучає спонсорів для проведення заходів Асоціації;

2.3.10. затверджує графік координаторства членів Асоціації;

2.3.11. створює (засновує) підприємства, установи, організації.

  1. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1.    Членами Асоціації можуть бути громадські об’єднання (далі – земляцтва), зареєстровані в установленому законодавством порядку, що визнають мету, завдання та Статут Асоціації, сприяють їх реалізації та підтримують Асоціацію матеріально (сплачують членські внески чи іншим чином) та/або своєю участю у її діяльності.

3.2. Прийняття в члени Асоціації:

3.2.1. прийом членів здійснюється за рішенням Загальних Зборів на підставі рішення керівного органу громадського об’єднання, яке бажає вступити до складу Асоціації. Рішення про прийняття до Асоціації вважається затвердженим, якщо за нього проголосували 2/3 членів Асоціації;

3.2.2. при прийнятті рішення щодо членства Асоціація керується інтересами земляцтв;

3.2.3. членство в Асоціації оформляється рішенням протягом 5 (п’яти) днів після Загальних Зборів.

3.3. Члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх Представників. Члени Асоціації самостійно визначають представника свого земляцтва в Асоціації (далі – Представник), про що надають письмову інформацію Голові Асоціації.

3.4. Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки.

3.5. Керівник земляцтва, у випадку відсутності обраного уповноваженим органом земляцтва Представника, може брати участь у засіданнях статутних органів Асоціації з правом голосу:

3.5.1. у випадку участі в засіданні статутних органів Асоціації одночасно Керівника земляцтва і Представника, право голосу має тільки один з них, а саме – Керівник земляцтва;

3.5.2. у випадку грубого порушення Представником земляцтва Статуту Асоціації, норм ділової етики, невиконання ним своїх обов’язків, Голова Асоціації може звернутись до відповідного земляцтва з проханням про заміну Представника;

3.5.3. Заміна Представника в Асоціації здійснюється за рішенням відповідного земляцтва.

3.6.    Вихід Земляцтва з Асоціації проводиться у випадках:

3.6.1. добровільного виходу з   емляцтва з Асоціації шляхом подачі до Координаційного комітету відповідного рішення;

3.6.2. припинення діяльності члена Асоціації, як юридичної особи;

3.6.3. виключення з членів Асоціації за рішенням 2/3 від кількості членів Асоціації на Загальних Зборах Асоціації у разі:

1)  порушення вимог Статуту Асоціації та інших внутрішніх документів;

2) вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Асоціації, спричинили погіршення її іміджу (репутації);

3) припинення участі члена у практичній діяльності Асоціації.

3.7.    Відмова прийняти в члени Асоціації та рішення про виключення з членів Асоціації можуть бути оскаржені на чергових (позачергових) Загальних Зборах для перегляду
Загальними Зборами свого попереднього рішення.

3.8.    Права і обов’язки членів Асоціації.

3.8.1. Члени Асоціації мають право:

1)  вносити на обговорення Загальними Зборами та іншими статутними органами Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті рішень статутними органами Асоціації з усіх питань діяльності Асоціації;

2)  одержувати методичну, організаційну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до статутної діяльності;

3)  обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

4)  мати право голосу при прийнятті рішень Загальними Зборами;

5)  вносити пропозиції щодо організації роботи Асоціації та її робочих органів;

6)  отримувати необхідну інформацію про роботу Асоціації;

7)  бути членом інших об’єднань громадян;

8)  вийти зі складу Асоціації.

3.8.2. Члени Асоціації зобов’язані:

1)  дотримуватись Статуту Асоціації;

2)  виконувати рішення керівних органів Асоціації;

3)  сплачувати вступний та щоквартальний членські внески;

4)  брати активну учать у досягненні цілей і завдань Асоціації;

5)  надавати необхідну допомогу статутним органам Асоціації та її членам у виконанні статутної діяльності;

6)  сприяти здійсненню цілей і завдань Асоціації та піклуватись про її діловий імідж;

7)  всебічно пропагувати цілі Асоціації.

3.9.    При виході (виключенні) члена Асоціації з її складу матеріальні внески (грошові кошти, майно), внесені з метою підтримки (забезпечення) діяльності Асоціації, не повертаються.

  1. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

4.1.    Асоціація має такі статутні органи:

4.1.1. Загальні Збори Асоціації;

4.1.2. Координаційний комітет Асоціації;

4.1.3. Голова Асоціації;

4.1.4. Ревізійна комісія Асоціації.

4.2.    Вищим органом управління Асоціації є Загальні Збори Асоціації, надалі – «Загальні Збори».

4.2.1. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на 1 (один) квартал. Рішення про скликання чергового засідання Загальних Зборів приймається Координаційним комітетом, а позачергових – Координаційним комітетом або на вимогу не менш, як 10 (десяти) відсотків членів Асоціації;

4.2.2. рішення Координаційного комітету про скликання Загальних Зборів, проект порядку денного оголошуються членам Асоціації не пізніше, як за 1 (один) тиждень до дати проведення Загальних Зборів;

4.2.3. до виключної компетенції Загальних Зборів членів Асоціації відносяться питання:

1) затвердження Статуту Асоціації, внесення зміни та доповнення до нього;

2) затвердження порядку денного Загальних Зборів;

3) визначення основних напрямів діяльності Асоціації, розгляд і затвердження довгострокових програм діяльності Асоціації;

4) вирішення питань про прийняття в члени Асоціації, вихід з Асоціації, прийняття рішень про виключення із членів Асоціації;

5) формування Координаційного комітету Асоціації та обрання його членів;

6) обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови Асоціації;

7) обрання голови та членів Ревізійної комісії;

8) розгляд та затвердження звіту Координаційного комітету, Голови, Ревізійної комісії;

9) встановлення розміру вступного та щоквартальних членських внесків;

10) прийняття рішень про заснування засобів масової інформації;

11) затвердження піврічних графіків координаторства земляцтв;

12) затвердження тимчасового координатора;

13) затвердження річного бюджету Асоціації;

14) здійснення реалізації права власності на майно та кошти Асоціації;

15) прийняття рішення про припинення Асоціації;

4.2.4. у разі необхідності, Загальні Збори також розглядають та вирішують будь-які інші питання діяльності Асоціації;

4.2.5. Загальні Збори Асоціації можуть делегувати Координаційному комітету вирішення окремих питань діяльності Асоціації, крім питань, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів, передбачених пунктом 4.2.3. Статуту;

4.2.6.   Загальні Збори Асоціації обирають Головуючого Загальних Зборів та Секретаря Загальних Зборів;

4.2.7.  рішення про припинення діяльності Асоціації, затвердження її Статуту та внесення змін і доповнень до нього, є виключною компетенцією Загальних Зборів і приймається не менш, ніж 2/3 голосів, присутніх на Загальних Зборах членів Асоціації. Рішення про прийняття в члени Асоціації та про виключення з неї приймається 2/3 голосів членів Асоціації. З інших питань Загальні Збори приймають рішення простою більшістю голосів присутніх на Загальних Зборах членів Асоціації;

4.2.8. рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування проводиться на вимогу 1/3 повноважних представників членів Асоціації;

4.2.9. Загальні Збори правомочні приймати рішення за умови присутності на них більше половини представників від загальної чисельності членів Асоціації (50+1).

4.2.10.   рішення Загальних Зборів оформлюється протоколом. Протокол Загальних Зборів підписується Головуючим та Секретарем Загальних Зборів і передається Координаційному комітету Асоціації;

4.2.11. Загальні Збори Асоціації можуть проводитись виключно за безпосередньої участі представників членів Асоціації;

4.2.12.   у випадку відсутності на Загальних зборах Асоціації кворуму, встановленого
пунктом 4.2.9., Загальні Збори Асоціації можуть прийняти рішення лише про перерву у засіданні або перенесення засідання.

4.3.    Координаційний комітет Асоціації:

4.3.1. у період між засіданнями Загальних Зборів постійно діючим керівним органом Асоціації є Координаційний комітет Асоціації, надалі – «Координаційний комітет», який приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Загальних Зборів;

4.3.2.  рішення про скликання Координаційного комітету, порядок денний, дату проведення засідань приймає Голова Асоціації, про що оголошується не пізніше, як за 5 (п’ять) днів до засідання. При необхідності, за згодою членів Координаційного комітету, засідання може бути скликане в коротший термін. Координаційний комітет також скликається на вимогу 1/3 його членів;

4.3.3. кількісний та персональний склад Координаційного комітету затверджується Загальними Зборами;

4.3.4. До складу Координаційного комітету входять:

1) Голова Асоціації – Голова Координаційного комітету Асоціації;

2) заступник Голови Асоціації – Керівник земляцтва-координатора;

3) інші члени Координаційного комітету обираються Загальними Зборами.

4.3.5. Компетенція Координаційного комітету Асоціації:

1) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів;

2) виступає від імені Асоціації перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями;

3) формує основні напрями роботи та проекти програм діяльності Асоціації;

4) звітує про свою діяльність перед Загальними Зборами Асоціації, у порядку, передбаченому п. 10.1. Статуту;

5) вирішує поточні питання діяльності Асоціації;

6) приймає рішення про дату проведення чергового засідання Загальних Зборів, про порядок денний;

7) призначає керівників секцій, науково-методичних, консультативних органів Асоціації, заслуховує їх звіти;

8) затверджує інструкцію про порядок сплати вступного та членських внесків для членів Асоціації;

9) надає постійну допомогу тимчасовому координатору.

4.3.6.   Засідання Координаційного комітету вважається правомочним у разі присутності більшості його членів (50%+1). Рішення Координаційного комітету приймається більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.

Засідання Координаційного комітету проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

4.4.    Голова Асоціації – Голова Координаційного комітету Асоціації:

4.4.1. Голова Асоціації є керівником Асоціації та Головою Координаційного комітету, надалі – «Голова Асоціації». Голова Асоціації представляє інтереси Асоціації в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях. В своїй роботі Голова Асоціації керується Статутом, рішеннями Загальних Зборів і Координаційного комітету Асоціації;

4.4.2. Голова Асоціації обирається таємним голосуванням Загальними Зборами з числа повноважних представників членів Асоціації. Рішення про обрання або звільнення з посади Голови Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Загальних Зборів;

4.4.3. Голова Асоціації обирається строком на 5 (п’ять) років. Питання про дострокові перевибори Голови Асоціації може бути поставлене самим Головою, Координаційним комітетом або з ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації;

4.4.4. Голова Асоціації проводить діяльність на громадських засадах;

4.4.5. Голова Асоціації:

1) формує штатний апарат Асоціації;

2) організовує роботу Координаційного комітету та виконання рішень Загальних Зборів, Координаційного комітету;

3) приймає рішення з питань діяльності Асоціації, що не є виключною компетенцією Загальних Зборів та Координаційного комітету;

4) скликає Координаційний комітет, організовує підготовку матеріалів на засідання Загальних Зборів, Координаційного комітету;

5) організовує дієву співпрацю з земляцтвом-координатором, яке презентує свою діяльність в даний момент;

6) підписує рішення Координаційного комітету, договори, угоди та інші документи Асоціації;

7)  підписує організаційні, розпорядчі та фінансові документи;

8) вносить в разі потреби на розгляд Координаційного комітету кандидатури керівників секцій Асоціації.

9) офіційно представляє Асоціацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та в інших державах;

10) укладає від імені Асоціації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями Загальних зборів;

11) забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів Асоціації;

12) відкриває і закриває рахунки Асоціації в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

13) затверджує  штатний розпис, укладає трудові та цивільно-правові договори, звільняє працівників згідно з законодавством, видає накази та інші обов’язкові для працівників Асоціації акти і керує їхньою діяльністю;

14) звітує перед Членами Асоціації на Загальних Зборах Асоціації про поточну діяльність Асоціації у порядку, передбаченому п. 8)  п.п. 4.2.3. цього Статуту;

15) приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Асоціації та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Асоціації;

16) надає іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Асоціації;

17) скликає за необхідності позачергові Загальні Збори Асоціації;

18) вирішує інші питання, що стосуються керівництва Асоціацією.

4.5.    Заступник Голови Асоціації:

1) працює на громадських засадах;

2) є представником земляцтва-координатора, яке в даний час презентує свою роботу;

3) повноваження Заступника Голови Асоціації переглядаються, припиняються один раз
на 6 (шість) місяців з передачею своїх повноважень Представнику земляцтва-координатора на наступні 6 (шість) місяців;

4) є координатором науково-методичних, консультативних структур Асоціації;

5) виконує функції Голови Асоціації на час його відсутності;

6) діє без доручення від імені Асоціації в питаннях, пов’язаних з презентацією досягнень земляцтва-координатора;

7) розробляє проект плану презентаційних заходів земляцтва, в яких зазначається перелік питань, форма, строки і порядок їх проведення та сприяє їх виконанню;

4.5.1. порядок припинення повноважень заступника Голови визначається Загальними Зборами;

4.5.2. питання про дострокове припинення повноважень заступника Голови Асоціації може бути поставлене Головою, Координаційним комітетом Асоціації або з ініціативи 1/3 повноважних представників Асоціації;

4.5.3. Строк повноважень Голови та членів Координаційного комітету – 5 (п’ять) років.

4.6.    Ревізійна комісія Асоціації:

1) Ревізійна комісія обирається Загальними Зборами в кількості 3-х осіб.

2) Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним Зборам Асоціації.

3) Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Загальними Зборами.

4) До складу Ревізійної комісії входять: Голова Ревізійної комісії; Члени Ревізійної комісії.

4.6.1.     Голова та члени Ревізійної комісії Асоціації обираються терміном на 5 (п’ять) років:

4.6.2. Голова Ревізійної комісії здійснює керівництво діяльністю Ревізійної комісії, головує на її засіданнях;

4.6.3. Голова визначає напрями роботи Ревізійної комісії згідно цього Статуту;

4.6.4. Голова Ревізійної комісії має право брати участь в засіданні Координаційного комітету з правом дорадчого голосу.

4.7.    Секції Асоціації:

4.7.1. рішення про утворення секцій та призначення їх керівників приймається Координаційним комітетом Асоціації з подальшим затвердженням Загальними Зборами;

4.7.2. секції діють на підставі положень, що затверджуються Координаційним комітетом Асоціації;

4.7.3. засідання секцій проводяться по мірі необхідності.

  1. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація набуває права власності на кошти та майно, що передане їй засновниками, членами або державою в установленому чинним законодавством порядку, набуте в якості членських та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, а також придбане за рахунок власних коштів, чи інших доходів, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством.

5.2. У власності Асоціації можуть бути нерухомість, інтелектуальна власність, фінансові зобов’язання, цінні папери, майно тощо, необхідні для забезпечення статутної діяльності Асоціації.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Асоціації є:

5.3.1. членські та інші внески членів Асоціації, що сплачуються у відповідності з рішенням відповідних органів Асоціації;

5.3.2. добровільні надходження від фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних, безповоротна фінансова допомога;

5.3.3. кошти та майно, отримані від господарської, фінансової та громадської діяльності підприємств та організацій, заснованих Асоціацією згідно з чинним законодавством;

5.4. Закріплене за Асоціацією майно належить їй на праві власності. Асоціація самостійно володіє, користується, розпоряджається власним майном, здійснює по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

5.5. Для забезпечення виконання своїх статутних цілей і завдань члени Асоціації сплачують вступний та щоквартальний внески, розмір яких встановлюється Загальними Зборами.

5.6. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів, посадових осіб, інших юридичних осіб, а члени Асоціації не відповідають за зобов’язання Асоціації.

5.7. Кошти Асоціації асигнуються на виконання статутних завдань, утримання штатного апарату, закупку обладнання та інвентаря, іншого майна та майнових прав, нематеріальних та інших активів, Почесних знаків Асоціації, оплату оренди приміщення, комунальні послуги, придбання канцелярських та господарських товарів, послуги зв’язку, заправку картриджів, послуги банку та інші витрати згідно кошторису для  забезпечення статутної діяльності Асоціації, у відповідністю з метою діяльності Асоціації та без мети отримання прибутку.

5.8. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), Членів Асоціації, її працівників (крім оплати праці таких працівників, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління, керівних органів Асоціації та інших пов’язаних з ними осіб.

5.9.      Асоціація, створені нею підприємства і організації зобов’язані вести оперативний, бухгалтерський та податковий облік, статистичну звітність в установленому законодавством порядку, формувати та вести архів. Обов’язки з організації ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку покладаються на головного бухгалтера, що призначається Головою Асоціації.

5.10.    Кошти та майно Асоціації, в тому числі під час ліквідації, не можуть розподілятися між її членами, а використовуються тільки для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду можуть спрямовуватись в дохід держави або передаватись іншій неприбутковій організації.

5.11. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) Асоціації не мають права на частку майна Асоціації та не відповідають за її зобов’язання. Доходи  або  майно (активи)  Асоціації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Асоціації, її посадових осіб (крім оплати  їх  праці та  відрахувань на  соціальні заходи).

5.12. Доходи (прибутки) Асоціації  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети, (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

  1. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація може засновувати або вступати у міжнародні спілки об’єднань громадян, здійснювати співробітництво із іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

6.2. У разі, якщо Асоціація стане членом міжнародної організації або іншим шляхом поширить свою діяльність на територію іноземної держави, вона зобов’язана зареєструвати відповідний статус у відповідності та порядку, встановленому чинним законодавством України.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:

7.1.1. за рішенням Загальних Зборів, якщо за таке рішення проголосувало більше 2/3 присутніх на ньому членів Асоціації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

7.1.2. за рішенням суду про заборону діяльності Асоціації (примусовий розпуск).

7.2. Саморозпуск Асоціації.

7.2.1.   Загальні Збори Асоціації, якими було прийнято рішення про саморозпуск Асоціації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після його саморозпуску (ліквідації) відповідно до цього Статуту;

7.2.2.   Асоціації подає (надсилає) рішення про саморозпуск Асоціації до уповноваженого органу з питань реєстрації;

7.2.3.   Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури припинення (ліквідації) Асоціації як юридичної особи відповідно до вимог статей 111, 112 Цивільного кодексу України;

7.2.4.   При саморозпуску (ліквідації) Асоціації її майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету;

7.2.5. Члени Асоціації при процедурі саморозпуску (ліквідації) не мають права отримання на частки майна Асоціації, доходи, майно (активи) Асоціації не підлягають розподілу між його Членами і не можуть бути використані для вигоди будь-якого окремого Члена Асоціації;

7.2.6.   Асоціація вважається припиненою з дня внесення до уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного  запису про припинення Асоціації.

7.3. Реорганізація Асоціації.

7.3.1.   Реорганізації Асоціації здійснюється шляхом її до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізації здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів, яка приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. Загальні Збори Асоціації, що прийняли рішення про реорганізацію, утворює комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Асоціації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно із законодавством.

7.3.2.   Про прийняті рішення щодо реорганізації Асоціації шляхом приєднання Асоціація повідомляє в порядку, визначеному чинним законодавством України уповноважений орган з питань реєстрації.

7.3.3.   При реорганізації майно, кошти та інші активи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються комісією з реорганізації передавальним актом громадському об’єднанню – правонаступнику, до якого приєднується Асоціація.

7.3.4.   Реорганізація Асоціації шляхом приєднання є завершеною з дня внесення до уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного  запису про припинення Асоціації.

7.4. Примусовий розпуск Асоціації.

7.4.1.   у випадку порушення Асоціацією вимог статей 36,37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об’єднання» Асоціація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації;

7.4.2.   заборона Асоціації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про громадські об’єднання», та виключення з відповідного державного реєстру;

7.4.3.   у разі прийняття рішення про заборону Асоціації, майно, кошти та інші активи зараховуються до доходу бюджету.

  1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого Члена Асоціації, Координаційного комітету, Голови Асоціації, Заступника Голови Асоціації, Загальних Зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

8.1.1. на дії, бездіяльність або рішення Члена Асоціації – первинна скарга подається до Голови, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Координаційного комітету Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом Члена Асоціації, який скаржиться, а також Члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Координаційним комітетом Асоціації – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом Члена Асоціації, який скаржиться, а також Члена Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

8.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови Асоціації, Заступника Голови Асоціації – первинна скарга подається до Координаційного комітету Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом Члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови Асоціації, Заступника Голови Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Координаційним комітетом – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом Члена, який скаржиться, а також Голови Асоціації, Заступника Голови Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

8.1.3. на дії, бездіяльність або рішення Члена Координаційного комітету – первинна скарга подається до Голови Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 (двадцяти) робочих днів, із обов’язковим викликом Члена Координаційного комітету Асоціації, який скаржиться, а також Члена Координаційного комітету дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Асоціації – повторна скарга подається до Загальних Зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов’язковим викликом Члена Координаційного комітету, який скаржиться, а також Члена Координаційного комітету, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

8.1.4. на дії, бездіяльність або рішення Загальних Зборів – до суду, відповідно до чинного законодавства України на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

8.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах є підставою для скликання таких Загальних Зборів протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження такої скарги.

  1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ АСОЦІАЦІЇ

9.1. Голова Асоціації та Координаційний комітет Асоціації зобов’язані звітувати перед Членами Асоціації на Загальних зборах членів Асоціації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації. Розгляд та затвердження звітів відповідно до п. 8)  п.п. 4.2.3. цього Статуту здійснюються з періодичністю не менше 1 (одного) разу на рік.

9.2. Голова Асоціації має забезпечити для Членів Асоціації вільний доступ до інформації про діяльність керівних органів, у тому числі про прийняті рішення та про здійснені статутні завдання.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1.    Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються і затверджуються Загальними Зборами Асоціації.

10.2.    Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

*****

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *