Положення про Координаційний комітет

Положення про Координаційний комітет СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»

1. Загальні положення.
1.1. Координаційний комітет (далі – Комітет) СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України» (далі – «Асоціація») у період між проведенням загальних зборів є вищим керівним органом Асоціації , який приймає рішення з усіх питань, що не входять до компетенції Загальних зборів
1.2. Комітет керується Статутом Асоціації, положеннями про Координатора, про Координаційний комітет, іншими нормативними документами, рішеннями Загальних зборів Асоціації та законодавством України.
1.3. Координаційний комітет очолює Голова Асоціації.

2. Мета та завдання Комітету.
2.1. Метою діяльності Комітету є вирішення поточних питань діяльності Асоціації.
2.2. Основними завданнями Комітету є:
– участь у розробці планів діяльності Асоціації та сприяння їх виконанню;
– допомога Голові Асоціації та Координатору у поточній роботі;
– надання допомоги у вирішенні практичних завдань, які постають перед земляцтвами;
– сприяння налагодженню зв’язків з органами центральної та місцевої влади, неурядовими організаціями та засобами масової інформації;
– сприяння вирішенню можливих непорозумінь (спорів) між окремими земляцтвами.

3. Порядок обрання та припинення діяльності Комітету.
3.1. Комітет обирається шляхом відкритого або таємного голосування за рішенням Загальних зборів терміном на 2 роки.
3.2. Загальні збори Асоціації визначають кількість членів та обирають персональний склад Комітету.
Голова та Координатор входять до числа членів Комітету за посадою і, відповідно, є його керівником та заступником.
3.3. Про час, місце і порядок денний засідання Координаційного комітету Голова Асоціації повідомляє всіх учасників не пізніше, ніж за 2 доби до початку засідання.
3.4. Участь у засіданнях Координаційного комітету та право вирішального голосу при розгляді кохмітетом питань мають всі керівники або Представники земляцтв в Асоціації.
3.5. Повноваження діючого Комітету, окремих його членів можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів Асоціації або за власним бажанням члена Комітету.
3.6. Рішення про обрання нового складу Комітету Загальні збори приймають протягом десяти днів з моменту прийняття рішення про припинення діяльності попереднього складу Комітету.

4. Права Комітету.
4.1. Комітет має право:
– виступати від імені Асоціації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими та іншими організаціями, фізичними особами:
– одержувати від Голови Асоціації та Координатора інформацію про їхню діяльність;
– формувати основні напрями роботи та проекти програм діяльності Асоціації і вносити їх на розгляд Загальних зборів Асоціації;
– вносити пропозиції щодо нагородження чи заохочення підприємств, установ, організацій або окремих осіб нагородами, сувенірами від Асоціації та визначати процедуру їх вручення;
– приймати рішення про утворення Секцій та призначення їх керівників з подальшим затвердженням Загальними зборами;
– розробляти інструкцію про розмір та порядок сплати членських внесків членами Асоціації з наступним затвердженням її Загальними зборами;
– у разі необхідності приймати рішення про позачергове скликання Загальних зборів;
– вносити пропозиції до порядку денного чергового засідання Загальних зборів;
– заслуховувати звіти керівників секцій, науково-методичних, консультативних органів Асоціації.

5. Обов’язки Комітету.
5.1. Комітет зобов’язаний:
– проводити засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць;
– вирішувати поточні питання діяльності Асоціації;
– забезпечувати виконання рішень Загальних зборів;
– звітувати про свою діяльність перед Загальними зборами;
– приймати рішення про скликання чергового чи позачергового засідання Загальних зборів;
– інформувати членів Асоціації про час, дату, порядок денний, місце своїх засідань та про проведення і порядок денний чергового засідання Загальних зборів;
– надавати інформацію про прийняті рішення членам Асоціації;
– розподіляти обов’язки між членами Комітету;
– надавати постійну допомогу Координатору та Голові Асоціації.

6. Регламент діяльності Комітету.
6.1. Комітет скликається Головою Асоціації, в міру необхідності, але не рідше одного разу
на місяць.
Комітет також скликається на вимогу третини його членів.
6.2. Засідання Комітету є правомочним, якщо в ньому приймають участь більше половини його членів, обраних Загальними зборами.
6.3. Засідання Комітету є відкритим. Представники членів Асоціації мають право приймати участь у засіданнях Комітету з вирішальним голосом.
6.4. Рішення Комітету є правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини від загальної кількості правомочних представників земляцтв.
6.5. Рішення Комітету мають для Асоціації рекомендаційний характер.
6.6. У разі відсутності Голови Асоціації, функції головуючого на засіданнях комітету виконує Координатор. У випадку відсутності їх обох. Комітет обирає головуючого на кожному засіданні.
6.7. Члени Комітету розподіляють між собою обов’язки по напрямках діяльності за згодою.
6.8. Комітет інформує членів Асоціації про прийняті рішення через Голову Асоціації протягом трьох днів різними шляхами зв’язку.

Затверджене Загальними зборами СГО «Асоціація Громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
Протокол № 3 від «26» січня 2010 р.
Голова СГО «Асоціація громадських організацій «Рада земляцтв областей та регіонів України»
В.В.Ткаченко

Див. також:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *